המרכז האוניברסיטאי לנוער

הרשמה לחוגים

ההרשמה לחוגים תפתח בקרוב!!!!

 • ההרשמה לחוגים תתבצע באמצעות שליחת טופס ההרשמה כשהוא מלא על כל פרטיו.
 • יש לבחור עד 3 חוגים לפי סדר עדיפות. השיבוץ לחוגים יתבצע עפ"י העיקרון "כל הקודם זוכה".
 • מספר המקומות בכל חוג מוגבל עד 20 תלמידים, לפיכך מומלץ להקדים ולהירשם.
 • היחידה אינה מתחייבת לקיים את כל החוגים המפורטים.
 • במידה והחוג בו בחר התלמיד לא ייפתח, ישובץ התלמיד לחלופה אחרת מבין העדפותיו השונות. במידה ומסיבה כלשהי, לא ייפתח אף חוג מבין אלה שהתלמיד בחר בהם, יוחזר שכר הלימוד במלואו.
 • פתיחתו של חוג מותנית במספר משתתפים מינימאלי – 15 תלמידים.
 • המלצה ממחנך/ת הכיתה צריכה להיות על דף עם לוגו ביה"ס וחתימת המורה.
 • שכר לימוד: 1,850 ₪. התשלום לחוג יתבצע כתשלום מראש בהמחאות דחויות, ניתן לפרוס את התשלום ל-3 המחאות: 1/11/2020,  1/12/2020,  1/1/2021 (לפקודת "אוניברסיטת בר אילן").
 • משפחות בהן משתתפים בחוגים יותר מילד אחד, או שהילד נרשם לשני חוגים, יזכו להנחה של 10%.
 • משתתף בחוג ייחשב כרשום רק לאחר שסיים את כל תהליך ההרשמה (טופס הרשמה + המלצה/אבחון + תשלום).
 • עשרה ימים לפני מועד פתיחת החוגים, תישלח הודעה הכוללת את פרטי השיבוץ הסופי ומועדי המפגשים. במידה והתלמיד לא קיבל הודעה בכתב, יש ליצור קשר עם היחידה.
 • שיעורים שיבוטלו ע"י המדריכים או הנהלת היחידה יושלמו במועד אחר.

ביטולים:

 • הודעה בדבר ביטול השתתפות תוגש בכתב בלבד (פקס/מייל) ותיכנס לתוקפה בתאריך בו ההודעה נתקבלה במשרדנו. ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך לכל דבר בחוג.
 • תלמיד שהודיע על הפסקת לימודיו בכתב, לכל המאוחר שבוע לפני פתיחת שנה"ל תשפ"א, יהיה זכאי להחזר תשלומיו.
 • תלמיד שהודיע על הפסקת לימודיו בכתב לאחר 3 פגישות ראשונות, יהיה זכאי להחזר שכר הלימוד בניכוי של 3 הפגישות. תלמיד אשר יודיע לאחר מכן, לא יהיה זכאי להחזר שכר הלימוד.
 • אין ביטול חוג רטרואקטיבי והחזר כספי בגינו.
שינוי גודל אותיות